صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

ردیف عنوان تاریخ دانلود
۱ صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۹۹/۱۱/۰۴
۲  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۹/۰۶/۰۲
۳  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۱۲/۰۷
۴  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۹/۱۷
۵  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۵/۲۸
۶  صورت‌جلسه و مصوبات هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۸/۰۶
۷  صورت‌جلسه و مصوبات هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۶/۰۴
۸  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۳/۰۲
۹ صورت‌جلسه و مصوبات ششمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۱۱/۲۳
۱۰  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۰۶/۱۳
۱۱  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۸/۱۷
۱۲  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۲/۰۷
۱۳  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۱۱/۲۶
۱۴  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۰۲/۲۷
۱۵  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۹/۲۴
۱۶  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست فوق‌العاده از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۴/۰۸
۱۷  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۱۱/۲۱
۱۸  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۰۴/۲۲
۱۹  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۱۱/۳۰
۲۰  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۹/۰۸
۲۱  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۴/۱۴
۲۲  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۹۰/۰۶/۳۱
۲۳  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۸۹/۱۲/۱۵
۲۴  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۷/۰۶
۲۵  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۶/۱۳
۲۶  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۸/۰۴/۱۷
۲۷  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۷/۰۴/۱۵
۲۸  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۶/۱۱/۱۰
۲۹  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۱۲/۰۸
۳۰  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۱۳
۳۱  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۰۸
۳۲  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۷/۰۶

 

 

کلید واژه ها: هیات امنا صورت‌جلسات مصوبات