هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه

•  دکتر محمد ذبیحی (ریاست سازمان)

•  دکتر محمد آریامنش (معاون اجرایی)

•  دکتر محمد آریامنش (سرپرست معاونت نظارت علمی - فنی)

•  دکتر حمیدرضا خادمی (معاون پژوهشی)

 

•  عبدالرضا محمدی (دبیر هیأت رئیسه)

 

وظایف و اختیارات

1ـ مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «سازمان» مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور،  نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا؛

2ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی «سازمان»؛

3ـ فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی «وزارت» و سایر مراجع ذی‌صلاح؛

4ـ بررسی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای «سازمان» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛

5ـ پیشنهاد بودجه سالیانه «سازمان» به‌هیأت امنا از طریق رئیس «سازمان»؛

6ـ تنوع‌بخشی به منابع مالی «سازمان» با جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و سایر مراجع ذی‌صلاح؛

7ـ پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس «سازمان» به «وزارت»؛

8ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه «سازمان» ارائه گردیده است؛

9ـ نظارت و پیگیری گزارشهای تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاههای ذی‌ربط تا حصول نتیجه؛

10ـ بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه‌های مختلف «سازمان» و نظارت بر عملکرد آنان؛

11ـ ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف «سازمان» و بررسی گزارشهای ادواری در شورای «سازمان»؛

12ـ ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف «سازمان».

 

به‌روزرسانی: 1400/06/27