مدیریت برنامه‌ریزی

 

سرپرست برنامه‌ریزی: زهرا عطارد

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

 

معرفی

مدیریت برنامه ریزی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست است. وظیفه اصلی این مدیریت پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه- بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن- برنامه عملیاتی سالانه می باشد.

 

برخی از اهم وظایف و اختیارات:

- بررسی و پیشنهاد اصلاح نمودار سازمانی؛

- پیش بینی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه؛

- تهیه، تنظیم و مبادله بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن؛

- تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای؛

- تهیه برنامه و دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان؛

- تهیه گزارش عملکرد اعتبارات سالانه؛

- انجام امور مربوط به هیات امناء؛

بروزرسانی : 99/06/01