مدیریت برنامه ریزی

مدیر برنامه‌ریزی: سیدرضا میرابراهیمی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد اقتصاد

معرفی

مدیریت برنامه ریزی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست است. وظیفه اصلی این مدیریت پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه- بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن- برنامه عملیاتی سالانه می باشد.

برخی از اهم وظایف و اختیارات:

 بررسی و پیشنهاد اصلاح نمودار سازمانی

 پیش بینی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه

 تهیه، تنظیم و مبادله بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن

 تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای

 تهیه برنامه و دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان

 تهیه گزارش عملکرد اعتبارات سالانه

 انجام امور مربوط به هیات امناء

تاریخ به روز رسانی: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷