معرفی معاونت اجرایی

معاون اجرایی «سمت»: دکتر محمد آریامنش

تلفن: ۴۴۲۴۶۲۵۳

نمابر: ۴۴۲۴۶۱۱۵

معرفی

معاونت اجرایی مسئول پیش‌بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان، رسیدگی به هدف‌های اجرایی سازمان، نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی سازمان، قراردادهای امور ساختمانی و تأسیساتی و خدماتی است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف سازمان هموار گردد.

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

مدیریت منابع انسانی و اداری

مدیریت مالی

مدیریت بازاریابی و فروش

اداره کنترل موجودی

اداره فناوری‌اطلاعات