برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

In-Service Education Planningگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۸۰۰
نویسنده (ها) : دکتر کورش فتحی واجارگاه
Kourosh Fathi Vajargah , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-839-5
سال اولین نوبت : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
تعداد صفحات : ۲۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

بخش اول: کلیات و مبانی آموزش ضمن خدمت کاکنان
فصل اول: مفهوم و حدود آموزش ضمن خدمت کارکنان
فصل دوم: تاریخچه آموزش ضمن خدمت
فصل سوم: مبانی و اهداف آموزش ضمن خدمت
فصل چهارم: الگوهای آموزش ضمن خدمت
فصل پنجم: نظامهای آموزش ضمن خدمت کارکنان
فصل ششم: سازوکارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان
بخش دوم: فرایند برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت
فصل هفتم: نیازسنجی آموزش ضمن خدمت
فصل هشتم: تهیه و تدوین برنامه عمل
فصل نهم: اجرای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت
فصل دهم: ارزشیابی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت
فصل یازدهم: مسائل آموزش ضمن خدمت در ایران (چالشها و راهکارها)
ضمیمه: راهنمای عملی تدوین دوره‌های آموزش ضمن خدمت
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

نظر شما :