جرم شناسی نظری وُلد

Vold’s Theoretical Criminologyگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۲۲۷۲
نویسنده (ها) : تامس جِِی. برنارد ، جفری بی. اسنیپس ، الکساندر اِل. جرولد
Thomas J. Bernard , Jeffrey B. Snipes , Alexander L. Gerould
مترجم (ها) : علی شجاعی
Ali Shojaei
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0720-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۰۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

نویسندگانِ کتاب جرم‌شناسیِ نظری روی‌کردی مدرن به حوزه‌یِ جرم‌شناسی دارند و دانشِ جرم‌شناسی را بیش از هر چیز، دانشِ «علّت‌شناسیِ» جرم و بزه‌کاری می‌دانند (هر چند به پیامدهایِ یافته‌هایِ جرم‌شناسی برایِ سیاستِ جنایی و به بیانِ نویسندگانِ کتاب پیامدهایِ سیاستی نیز توجه دارند) و اندیشه‌هایِ جرم‌شناختیِ انتقادی (و از آن جمله، اندیشه‌هایِ جرم‌شناختیِ پسامدرن) را با همین روی‌کرد بررسی می‌کنند. چیدمانِ فصل‌ها بر پایه‌یِ پیدایشِ تاریخیِ‌ نظریه‌ها ست؛ یعنی،‌ نخست نظریه‌هایِ زیست‌شناختی، سپس نظریه‌هایِ روان‌شناختی و سرانجام نظریه‌هایِ جامعه‌شناختی آمده اند. ترتیب ارائه‌یِ مطالب در هر فصل نیز بر همین نگاهِ تاریخی استوار است؛‌ به گونه‌ای که، نخستین نظریه‌ها در آغاز فصل و واپسین نظریه‌ها در پایانِ فصل آمده اند. نویسندگان فقط گزارش‌گرِ محضِ نظریه‌ها نیستند و، تا جایی که یک کتاب درسی مجال می‌دهد،‌ نگاهِ سنجش‌گرانه‌ای به نظریه‌ها داشته‌اند. فصلِ پایانیِ کتاب یکی از تمایزهایِ مهمِ این کتاب را با دیگر کتاب‌هایِ حوزه‌یِ جرم‌شناسیِ نظری بازتاب می‌دهد. نویسندگان در این فصل با تمایزگذاری میانِ سه دسته نظریه‌هایِ جرم‌شناختی ­ یعنی نظریه‌هایِ تفاوتِ فردی، نظریه‌هایِ ساختاری/فرایندی و نظریه‌هایِ عمل‌کرد قانونِ جنایی (یا به بیانی شاید دقیق‌تر، نظریه‌هایِ عمل‌کرد سامانه‌یِ دادگستریِ جنایی) ­ ارزیابیِ خود را از این سه دسته نظریه ارائه کرده‌اند. وانگهی، آنان بر پایه‌یِ این ایده که تمرکز بر متغیرها باید جایِ تمرکز بر نظریه‌ها را بگیرد، مهم‌ترین متغیرهایِ‌ هم‌بسته با جرم و بزه‌کاری را متناسب با نظریه‌هایِ یادشده فهرست کرده‌اند.

سخنِ مترجم
درامد

فصلِ یکم: نظریه و جرم
فصلِ دوم: نظریه و سیاست در بافتارِ{خاص} کاهشِ گسترده‌یِ جرم در امریکا
فصلِ سوم: جرم‌شناسیِ کلاسیک
فصلِ چهارم: عامل‌هایِ زیستی و رفتارِ مجرمانه
فصلِ پنجم: عامل‌هایِ روانی و رفتارِ مجرمانه
فصلِ ششم: دورکِم، بی‌هنجاری و مدرن‌گری
فصلِ هفتم: محله و جرم
فصلِ هشتم: نظریه‌هایِ فشار
فصلِ نهم: نظریه‌هایِ یادگیری
فصلِ دهم: نظریه‌هایِ کنترل
فصلِ یازدهم: نظریه‌هایِ برچسب‌زنی و جرم‌شناسیِ تضاد
فصلِ دوازدهم: جرم‌شناسیِ مارکسیستی و پسامدرن
فصلِ سیزدهم: جنسیت و جرم
فصلِ چهاردهم: نظریه‌هایِ رشدمدار
فصلِ پانزدهم: نظریه‌هایِ تلفیقی
فصلِ شانزدهم: ارزیابیِ نظریه‌هایِ جرم‌شناسی

واژه‌نامه‌یِ انگلیسی‌ـ‌پارسی
نمایه‌یِ نام‌ها
نمایه‌یِ موضوعی

در پایان هر فصل نتیجه‌گیری، واژگان اصلی و پرسش‌هایی برای بحث درج شده است.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی حقوق در همه‌ی مقاطع به‌عنوان یکی از منابع درس «جرم‌شناسی نظری» ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه‌ی دانشگاهی رشته‌ی فقه و حقوق اسلامی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :