مبانى اقتصاد اسلامى

The Principles of Islamic Economyگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۳۱۸
نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-318-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۸
تعداد صفحات : ۱۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار

بخش اول: مباحث مقدماتی
فصل اول: محدوده دانش اقتصاد و تعریف آن
فصل دوم: روشهای تحقیق در مسائل اقتصادی

بخش دوم: مباحث ارزشی و بینشی اقتصاد اسلامی
فصل سوم: مفاهیم مبنایی مکتب اقتصادی اسلام
فصل چهارم: انسان اقتصادی
فصل پنجم: اهداف اقتصاد اسلامی
فصل ششم: آزادی اقتصادی
فصل هفتم: عدالت اجتماعی

بخش سوم: مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی
فصل هشتم: مالکیت در اسلام
فصل نهم: مبانی حقوقی توزیع درآمد
فصل دهم: مبانی حقوقی مصرف

بخش چهارم: دولت و بخش عمومی در اقتصاد اسلامی
فصل یازدهم: ماهیت، وظایف و اختیارات دولت اسلامی
فصل دوازدهم: منابع مالی دولت اسلامی
فصل سیزدهم: خطوط کلی، روشها و سیاستهای دولت در بخش عمومی

منابع و مآخذ

این کتاب که گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه آن را تهیه کرده است، چکیده‌ای است از کتاب مبانی اقتصاد اسلامی ـ که قبلاً به وسیله مؤلفان این دفتر تألیف شده ـ و برای تدریس در مراکز آموزش عالی و نیز کمک به تدوین کتب درسی با توجه به این مبانی، در اختیار استادان و دانشجویان محترم قرار گرفته است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :