اخبار

کرونا و تغییر نگرش به آموزه‌های دینی
حمیدرضا خادمی مطرح کرد؛

کرونا و تغییر نگرش به آموزه‌های دینی

تجربه‌ای که کرونا در میان جوامع برانگیخت شکلی ازحس نوع دوستی، همیاری و همدردی فراتر از آیین‌ها ومرزها بود که نوعی معنویت گرایی جدید رادر پی دارد. معنویت گرایی که معنای زندگی را متحول می‌کند.

ادامه مطلب