جامعه شناسی شهری

Urban Sociologyگروه‌ها : علوم اجتماعی
کد کتاب : ۵۹۵
نویسنده (ها) : دکتر رسول ربانی ، با همکاری فریدون وحیدا
Rasoul Rabani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه اصفهان
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0578-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۷
تعداد صفحات : ۳۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

فصل اول: شهر و سیاست شهری
الف) تعریف شهر
ب) شهر از دیدگاه
ج) شهرنشینی و سیاست شهری
فصل دوم: مهاجر و فرهنگ مهاجران
الف) مهاجر
ب) مهاجرت و تحرک
ج) فرهنگ و فرهنگ شهری
فصل سوم: برنامهریزی شهری
الف) فضا، قلمرو، مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
ب) قلمرو
ج) مدیریت قلمرو
د) برنامه‌ریزی
هـ) ابعاد برنامه‌ریزی توسعه شهری
و) روشها و مدلهای اوربانیسم
ز) تاریخ طرحهای شهرها
ج) برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدل‌سازی
ط) چند مدل شهری
ی) کارکردهای شهر برنامه‌ریزی شده
فصل چهارم: آسیب‌شناسی شهری
الف) حومه
ب) حلبی آبادها
ج) گِتو
د) محله
هـ) فقر، ناامنی و خشونت شهری
و) ناامنی
ز) خشونت شهری
فصل پنجم: شهرهای جدید
الف) مفهوم شهرهای جدید
ب) کارکردهای شهرهای جدید
ج) ویژگیهای شهرهای جدید
د) مسائل شهرهای جدید
هـ) تجاربی از شهرهای جدید
فهرست منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و جغرافیای شهری تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :