حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ

The Comparative Administrative Law : The Rule of Low and the Comparative Administrative Proceduresگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۰۳۲
نویسنده (ها) : دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی
Manoochehr Tabatabai Motamani , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-084-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
تعداد صفحات : ۱۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

حقوق اداری منظور در این کتاب به مجموع قواعد و احکامی اطلاق می‌شود که حاکم بر دستگاه اداری و اختیارات آن باشد. واکاوی خدمات عمومی، حاکمیت قانون، مسئولیت مدنی دولت و مسئلۀ دادرسی اداری در چند کشور بزرگ از جملۀ مسائلی هستند که در پنج فصل کتاب تبیین می‌شوند. هدف نگارنده تطبیق دادرسی اداری در حقوق چهار کشور فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران و تشریح قواعد کلی حاکم بر آنها می‌باشد.

باب اول: خدمات اداری دولت و حاکمیت قانون
بخش اول: خدمت عمومی و پلیس اداری
بخش دوم: حاکمیت قانون بر دستگاه اداری
بخش سوم: مسئولیت مدنی دولت

باب دوم: دادرسی اداری در فرانسه
بخش اول: دادگاههای اداری فرانسه و علت وجودی آن
بخش دوم: مهم‌ترین دادگاههای اداری فرانسه
بخش سوم: مکانیسم دادرسی اداری
بخش چهارم؛ دعوی تخطی از صلاحیت
بخش پنجم: جهات نقض تصمیمات و اعمال اداری
بخش ششم: تشریفات و آیین دادرسی اداری فرانسه

باب سوم: دادرسی اداری در حقوق انگلستان
بخش اول: منابع حقوق انگلستان
بخش دوم: قوه قضاییه
بخش سوم: حاکمیت قانون
بخش چهارم: نظارت دادگاههای قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری
بخش پنجم: نظری کوتاه بر حکومت محلی در انگلستان

باب چهارم: نگاهی کوتاه بر دادرسی اداری در حقوق امریکا
بخش اول: اصول و قواعد کلی
بخش دوم: علل تشکیل کمیسیونهای اداری و قانون آیین دادرسی فدرال
بخش سوم: تجدید نظر قضایی در آراء و احکام کمیسیونهای اداری

کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تطبیقی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :