ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
پست الکترونیکی
 دکتر محمد ذبیحی رئیس سازمان

44246080 44246090

دورنگار: 44248777

zabihi@samt.ac.ir
دکتر حمیدرضا خادمی معاون پژوهشی

44246266

دورنگار: 44263306

khademi@samt.ac.ir

khademi4020@yahoo.com

دکتر محمد آریامنش معاون اجرایی

44246253

دورنگار: 44246115

aryamanesh@samt.ac.ir
دکتر محمدرضا سعیدی معاون نظارت علمی و فنی 44263309 saeedi@samt.ac.ir
دکتر زهرا ابوالحسنی رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه تلفکس:44263315 abolhassani@samt.ac.ir
دکتر عبدالرسول فروتن مدیر امور پژوهشی و ارزشیابی 44248779

forootan@samt.ac.ir

 ar.foroutan@yahoo.com

--- مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی تلفکس: 44263314 Int@samt.ac.ir
دکتر رحمان رنجبر مدیر بازاریابی و فروش

66408120 66408145

دورنگار: 66405678

ranjbar@samt.ac.ir
محمدعلی گنجعلی مدیر منابع انسانی و اداری 44263300 44263302 ---
منصوره فرزانه سرپرست امور مالی 44248780 info@samt.ac.ir
--- مدیر حراست

44246151

پیامک ارتباطی: (3000636666)

Hrst@samt.ac.ir
دکتر محمود جوان مدیر طراحی و تدوین 44263305 tadvin@samt.ac.ir
دکتر سید حسن میرفخرایی رئیس دفتر امور حقوقی و قراردادها 44263316 law@samt.ac.ir
--- دفتر قم

02532943520

02532943530

d.qom@samt.ac.ir

رضا ناصرزعیم مدیر نظارت فنی (چاپ و نشر) 44246116 info@samt.ac.ir
زهرا عطارد سرپرست برنامه‌ریزی --- ---
سهراب احمدی رئیس اداره فناوری اطلاعات 44246101 It@samt.ac.ir
زهره احمدی رئیس اداره نشر الکترونیک 44263310 ePublish@samt.ac.ir
سیدامیر غروی اشلقی رئیس اداره کنترل موجودی

44534445

دورنگار: 44534446

gharavi@samt.ac.ir
محمدعلی ناصری رئیس اداره همکاری‌های علمی 44263307 mosharekat@samt.ac.ir
عبدالرضا محمدی دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی 44246260

a.mohammadi@samt.ac.ir

Reza7453@yahoo.com

 

به‌روزرسانی: 1400/03/25