نمودار کتابها و قراردادها

 

تعداد کتابهای چاپ اول سازمان سمت

تعداد کتابهای تجدید چاپ سازمان سمت

تعداد قراردادهای تألیف سازمان سمت

قراردادهای منعقده ترجمه